Skip Navigation LinksShorinkan-Lineage

​​​​​​​​​​                                       ​Shorin-Ryu Shorinkan Lineage​                                      

 

KUSANKU                     TAKAHARA

(CHINA)                                    (OKINAWA)

\                            /

"TODE" SAKUGAWA


(1733-1815)

|

"BUSHI" MATSUMURA

matsumurasokon.jpg

 (1797-1889)

|

"ANKO" ITOSU

itosu.jpg 

(1830-1915)

 |

CHOSIN CHIBANA

Chibana.jpg

(1886-1969)

 founder of Kobayashi Shorin-Ryu

|

SHUGORO NAKAZATO

Shugoro-Nakazato-3.jpg

(1919-2016) 

founder of Shorin-Ryu Shorinkan

Hanshi 10th Dan

|

MINORU NAKAZATO​

nakazatominoru.jpg 

Grandmaster Shorin-Ryu Shorinkan

Hanshi 10th Dan

/                                  \

EDDIE BETHEA     PAT HALEY

    Kyoshi 8th Dan (IN)​  Kyoshi 8th Dan (CA) 

senior US Shorinkan instructors

DAVE AHRENS    CHARLIE DEAN

Kyoshi 7th Dan (RI)   Kyoshi 7th Dan (TX)

\                            /

RAY OWLES

Renshi 6th Dan  ​​​