Skip Navigation LinksShorinkan-Lineage

Our Lineage​   
KUSANKU                     TAKAHARA

(CHINA)                                    (OKINAWA)

\                            /

"TODE" SAKUGAWA


(1733-1815)

|

"BUSHI" MATSUMURA

matsumurasokon.jpg

 (1797-1889)

|

"ANKO" ITOSU

itosu.jpg 

(1830-1915)

 |

CHOSIN CHIBANA

Chibana.jpg

(1886-1969)

 founder of Kobayashi Shorin-Ryu

|

SHUGORO NAKAZATO

Shugoro-Nakazato-3.jpg 

(1919-2016) ​

founder of Shorin-Ryu Shorinkan

Hanshi 10th Dan

|

J. DOUG PERRY  |   MINORU NAKAZATO​  |  RON LINDSEY

   Perry2.jpg    nakazatominoru.jpg      

     Founder                             President                          Machimura

Shorin-Ryu Kensankai    Shorin-Ryu Shorinkan           Ya Ti Shorin-Ryu

      Hanshi ​9th Dan                Hanshi 10th Dan               Hanshi 10th Dan  

/                                  \

                    PAT HALEY        EDDIE BETHEA           

     Haley.jpgbethea.jpg

       Kyoshi 8th Dan (CA)         Kyoshi 8th Dan (IN)​  

senior US Shorinkan instructors

DAVE AHRENS       CHARLIE DEAN

Ahrens.jpg​​​

Kyoshi 7th Dan (RI)          Kyoshi 7th Dan (TX)

\                            /

RAY OWLES


Renshi 6th Dan​​